شیشلیک شاندیز با کته چلو

۶۰۰ گرم راسته با استخوان بره

947.000 تومان

فیله بره با کته چلو

 ۲۷۰ گرم فیله بره

847.000 تومان

برگ با کته چلو

۲۷۰ گرم راسته بی استخوان بره

747.000 تومان

سلطانی با کته چلو

 ۱ سیخ برگ آلتون ، ۱ سیخ کوبیده

866.000 تومان

بختیاری با کته چلو

 ۱۵۰ گرم فیله بره ، ۱۵۰ گرم جوجه زعفرانی

527.000 تومان

لقمه با کته چلو

۲۷۰ گرم گوشت سردست بره

444.000 تومان

کوبیده با کته چلو

 ۲ سیخ 150 گرمی گوشت بره و گوساله

287.000 تومان

جوجه بی استخوان با کته چلو

270 گرم سینه مرغ با سس کره و زعفران

287.000 تومان

جوجه با استخوان با کته چلو

۵۰۰ گرم جوجه با استخوان با سس کره و زعفران

307.000 تومان

وزیری با کته چلو

۱ سیخ کوبیده ، ۱ سیخ جوجه زعفرانی 180 گرمی

347.000 تومان

ماهی قزل آلا با کته باقلی

500 گرم قزل آلا طعم دار شده

369.000 تومان